Adós kötelezettségei
 

Az adós vezető tisztségviselőjének kötelezettségei felszámolási eljárásban /A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény (Cstv.) 31. § (1) bekezdése alapján/

1./ A felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat, valamint a Munka Törvénykönyve 270. §-ában meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) 8 napon belül tájékoztatnia kell.

2./ A felszámolás megkezdéséről az 1991. évi XLIX. törvény 57. §. (1) bek. c). pontjában meghatározott követelések jogosultjait a felszámolás kezdő napját követő 15 napon belül tájékoztatnia kell.

3./ A felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint záró éves beszámolót, vagy egyszerűsített éves beszámolót, továbbá záró adóbevallást kell készítenie és azt a felszámolás kezdő napjától számított 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak át kell adnia. Ez a mérleg az ún. "tevékenységet lezáró mérleg". Amennyiben az Ön által vezetett vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, úgy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) által előírt esetben az éves beszámolónak könyvvizsgálói záradékot is kell tartalmazni, mert csak így fogadja el a felszámoló. A felszámoló számára igazolnia kell az éves beszámoló NAV illetékes megyei adóigazgatósága, ill. a Céginformációs Szolgálat részére történt letétbe helyezési kötelezettség teljesítését is.

Nyilatkoznia kell arról, hogy az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad, továbbá arról, hogy a mérleg elfogadás óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek.

Az e pontban megjelölt anyagokat az Sztv., valamint a 225/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell elkészíteni. Éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló részeként mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet kell készíteni.

A mérlegben szereplő pénzeszközöket készpénzben kérjük átadni.

Az éves beszámoló, vagy az egyszerűsített éves beszámoló aktív és passzív időbeli elhatárolásokat, valamint értékhelyesbítést és értékelési tartalékot nem tartalmazhat, mivel a gazdálkodó szervezet befejezi tevékenységét.

A tevékenységet lezáró mérlegben az időszak mérlegszerinti eredményét az eredménytartalékba kell átvezetni.

A felszámoló az adós szervezet vagyoni eszközeit a leltárral alátámasztott mérlegtételek szerint veszi át.

4./ A felszámolás megkezdésétől számított 15 napon belül a felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési, vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat.(106/1995. (IX.08.) Korm. rendelet)

Környezetvédelmi nyilatkozat 

A környezetvédelmi nyilatkozat kitöltendő (külön a székhely, és a fióktelepek vonatkozásában), majd beküldendő az illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez.

A felszámoló részére a környezetvédelmi nyilatkozat másolati példányát kell elküldeni a nyilatkozat beküldését igazoló postai feladóvevénnyel együtt.

5./ 30 napon belül tájékoztatást kell adnia a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző:

öt éven belül és az azt követően megkötött, az adós vagyonának csökkenését eredményező szerződésről vagy más jognyilatkozatról, ha az adós szándéka a hitelező vagy a hitelezők kijátszására irányult, és a másik fél erről a szándékról tudott vagy tudnia kellett;

két éven belül és azt követően megkötött minden olyan szerződésről, vagy más jognyilatkozatról, aminek tárgya az adós szervezet vagyonából történő ingyenes elidegenítés, vagy a vagyont terhelő ingyenes kötelezettségvállalás, vagy harmadik személy javára feltűnően aránytalan értékkülönbözettel megkötött visszterhes jogügylet;

kilencven napon belül és az azt követően kötött szerződésről, vagy más jognyilatkozatról, ha annak tárgya egy hitelező előnyben részesítése, különösen egy fennálló szerződésnek a hitelező javára történő módosítása vagy biztosítékkal nem rendelkező hitelező számára biztosíték nyújtása.

Mindezekről a Cstv. szerinti büntetőjogi felelősséget is megalapozó nyilatkozatot kell adnia.

6./ 30 napon belül a nem selejtezhető, és titkosnak minősülő iratokról iratjegyzéket kell készítenie, azokat, a teljes irattári anyagot, valamint a vagyont leltár szerint át kell adni a felszámolónak, a folyamatban lévő ügyekről, eljárásokról tájékoztatást kell adni, továbbá külön nyilatkozni kell arról, hogy valamennyi vagyontárgyra, iratra vonatkozóan teljesítette az átadási kötelezettségét.

7./ Át kell adnia azt a kimutatást, ami a felszámolás kezdő napján a társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (megbízás, vállalkozás stb.) állókat és az őket megillető díjazást tartalmazza.

Felszámoláshoz adatlap 

8./ Át kell adnia a folyamatban lévő államigazgatási és bírósági eljárások iratait, a társasági szerződést és egyéb belső szabályzatokat, a cégjegyzés dokumentumait. Kimutatást kell készítenie a kiadott bélyegzőkről, amelyeket be kell vonni és át kell adnia a felszámolónak. Ugyancsak át kell adnia a felszámolónak minden olyan szerződést, amelyek még hatályosak.

9./ A leltárral alátámasztott zárómérleg átadásával egyidejűleg valamennyi társasági tulajdonban lévő ingatlan tulajdoni lapját is át kell adnia a felszámolónak.

10./ Köteles az adós felszámolás előtti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást megadni, a felszámoló tevékenységét elősegíteni.

Székhely
1111 Budapest, Lágymányosi utca 14/B Fsz. 1.
Postacím
1447 Budapest, Pf: 483.
Telefon/fax
06 1 321 1142
E-mail